ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
กลยุทธ์สุดยอด 7 ประการในการควบคุมระดับน้ำตาล

รับประทานอาหารสุขภาพ
คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน  มักจะควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ แม้ว่าจะทราบดีว่า
ต้องควบคุมระดับน้ำตาล  แต่ก็ไม่ทราบว่าอาหารอะไรที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และ
อาหารอะไรที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

อาหารที่เรารับประทานส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  ซึ่ง
คาร์โบไฮเดรตเมื่อถูกย่อยก็จะได้น้ำตาลกลูโคส  ดังนั้นในการควบคุมระดับน้ำตาลจึง
ต้องรู้จักการเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก
และเลือกรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ดี  และลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรต
เลว  

คาร์โบไฮเดรตที่ดีก็คือ คาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติ  ได้แก่ ข้าวกล้อง  ข้าวซ้อมมือ  
รองลงมาก็คือ ข้าว ขนมปัง   ส่วนคาร์โบไฮเดรตที่เลว ก็คือคาร์โบไฮเดรตจาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำตาลทราย  
เลือกรับประทานใยอาหารให้มากๆ เพราะใยอาหารจะช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึม
อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต   ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากขึ้น

การรับประทานอาหารมื้อใหญ่ ก็มีส่วนทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นได้มากหลังการ
รับประทานอาหาร  ดังนั้น แทนที่จะรับประทานอาหารมื้อใหญ่ ให้แบ่งเป็นมื้อเล็กๆ
หลายๆมื้อจะดีกว่าครับ

ออกกำลังกาย  
ผู้ป่วยเบาหวาน มักจะไม่ค่อยออกกำลังกายครับ  นั่นเป็นเพราะว่าการที่ไม่ออกกำลัง
กาย จะเพิ่มภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ดังนั้น อินซูลินจึงไม่สามารถทำงานได้จึงควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ไม่ดีครับ
การออกกำลังกาย จะช่วยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง และนำเอาน้ำตาลไปใช้ได้มาก
ขึ้นได้ครับ

การออกกำลังกายแบบเผาผลาญจะช่วยเผาผลาญพลังงาน ส่วนออกกำลังกายแบบฝึก
กล้ามเนื้อจะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ  เมื่อคุณแก่ตัวลงคุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อ  แต่
กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้คุณ
ยิ่งมีกล้ามเนื้อมาก คุณยิ่งเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น  และ ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อ เมื่อคุณ
ออกกำลังกายแบบเผาผลาญ คุณก็จะเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นครับ

ตรวจวัดระดับน้ำตาล
โรคเบาหวานเป็นโรค 24 ชั่วโมงครับ  ดังนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดี  ควร
ที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตลอดทั้งวัน  

ถ้าคุณไม่วัดระดับน้ำตาล  คุณก็จะไม่มีทางรู้ได้ครับว่า  คุณควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
ตลอดทั้งวันแล้วหรือยัง จนกว่าจะไปพบแพทย์ครับ  ซึ่งจะวัดระดับน้ำตาล ณ ขณะนั้น
เท่านั้น  

แต่ที่บ้านแพทย์ก็จะไม่ทราบว่าคุณควบคุมระดับน้ำตาลดีหรือไม่  การควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดเป็นผลประโยชน์ต่อตัวคุณเองครับ  การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
เพื่อเป็นการป้องกันโรคไตวาย โรคเบาหวานขึ้นตา(ทำให้ตาบอดได้) โรคอัมพฤกษ์
อัมพาต  โรคหัวใจ

ไม่มีประโยชน์ที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเฉพาะก่อนมาพบแพทย์ เพียงเพื่อให้
แพทย์เห็นว่าคุณควบคุมได้  นั่นคือคุณหลอกตัวเองครับ

ดังนั้น ถ้าทำได้ให้ซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดติดไว้ที่บ้านครับ  มีขายตามร้าน
ขายยาทั่วไป  และจดบันทึกค่าที่ได้ลงในสมุดบันทึกแต่ละวันแล้วนำไปพบแพทย์  
เพื่อให้แพทย์ทราบว่าคุณได้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีแล้วจริงๆ

รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
เบาหวานเป็นโรคที่ต้องใช้การรักษาแบบผสมผสาน  ไม่เพียงแต่แพทย์ที่เป็นผู้รักษา   
แต่ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือด้วยครับ  เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยเอง  การรับประทาน
ยาก็เพื่อช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้อง
ออกกำลังกาย   การรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและการออกกำลังกายจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่มาก่อนเสมอครับ

ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ  ก็สามารถทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นได้ครับ  ยาที่
แพทย์สั่งจะดูผู้ป่วยเป็นรายๆไป ขึ้นกับบุคคล  ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนจะได้รับ
ยาไม่เหมือนกัน  ดังนั้นให้นำยาที่ตนเองรับประทานติดมือก่อนไปพบแพทย์ด้วยเสมอ  
เพื่อแพทย์ทราบว่าคุณรับประทานยาอะไรอยู่  

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานที่พบบ่อยก็คือ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ  ซึ่งเกิดขึ้นได้
ในขณะที่รับประทานยาเบาหวาน   อันดับแรกคือ คุณต้องทราบว่าอาการของภาวะ
ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำนั้นเป็นอย่างไร  เหงื่อแตก ใจสั่น หรือหมดสติ   แล้วให้พก
ลูกอม หรือลูกกวาดติดมือด้วยเสมอ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อน และหลังจากที่
รับประทานลูกกวาด  แล้วจึงไปพบแพทย์

กำจัดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในผู้ป่วยเบาหวานจะมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าผู้ป่วยสูบบุหรี่   ดังนั้นจึงสำคัญมากนะครับ  ต้องเลิกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้

การลดความเสี่ยงไม่เพียงแต่การงดสูบบุหรี่เท่านั้นครับ  แต่ต้องไปพบแพทย์อย่าง
สม่ำเสมอ   เบาหวานเป็นโรคที่ไม่อยู่กับที่ครับ  แต่จะมีการดำเนินของโรคอยู่ และจะ
ค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นจึงสำคัญมากๆที่จะไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง  เพื่อ
ตรวจการทำงานของไต  และโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

การปรับตัว
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นตามมา  ดังนั้นจึงต้องให้คนรอบข้างช่วย
กันดูแล   และผู้ป่วยต้องคุยปัญหานี้กับแพทย์ครับ  เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
อยู่ด้วยกันกับโรคนี้ได้


เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี