ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
ถ้าฉันออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดลงล่ะ ? ฉันจะออกกำลังกายให้เหนื่อยไปทำไม

คนที่อ้วนนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆครับ เช่น เบาหวาน   ความดัน  โรค
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน  และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนจะสูงขึ้นหาก
ไขมันนั้นสะสมอยู่ที่หน้าท้องมากกว่าส่วนอื่นๆ และทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน   ไขมันใน
หลอดเลือดสูง

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการศึกษาหาวิธีการที่ลดความอ้วนแบบต่างๆที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการ
ทำให้ไขมันที่สะสมโดยเฉพาะที่พุงให้ลดลง

การควบคุมอาหารเป็นวิธีการที่พบได้บ่อยที่สุดครับที่เกือบทุกคนเลือกใช้ แต่ว่าการออกกำลังกาย
เป็นวิธีที่สำคัญมากกว่า  

ในการลดน้ำหนัก จำเป็นต้องให้ผลรวมของพลังงานแต่ละวันเป็นลบครับ  (พลังงานที่ได้รับเข้า
มา น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน)  การศึกษาส่วนใหญ่ เพิ่มการใช้พลังงานในแต่ละวันด้วย
วิธีการออกกำลังกาย  แต่มักจะไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำหนักลดลง

เป็นที่รู้กันครับว่าการออกกำลังกาย สามารถช่วยเพิ่มการใช้น้ำตาล  เป็นที่ประจักษ์ดีครับว่าถ้า
ทำให้น้ำหนักลดลง ก็ทำให้การทำงานของฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้น

มีการศึกษาหนึ่งครับ ที่ศึกษาผลระหว่างการควบคุมอาหารเปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย  แม้
ว่าน้ำหนักจะลดลง หรือไม่ลดลงก็ตาม  

ในผู้ชายที่อ้วน 52 คนที่มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 31.3 และมีรอบเอวเฉลี่ย 110 เซนติเมตร มาทำการสุ่ม
เป็นกลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม  

โปรแกรมโภชนาการและการออกกำลังกาย

แต่ละคนจะได้รับการคิดพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน แล้วจะได้รับอาหารดังต่อไปนี้
ครับ

 • คาร์โบไฮเดรต 55-60% ของปริมาณแคลอรี่
 • โปรตีน 20% ของปริมาณแคลอรี่
 • ไขมัน 20% ของปริมาณแคลอรี่  

เป็นระยะเวลา 4-5 สัปดาห์   ในระยะเวลานี้จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อหาพลังงานที่ได้รับในการคง
น้ำหนักไว้ให้คงที่

หลังจากนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

 • ในกลุ่มที่ควบคุมน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร จะลดพลังงานลงไปจากเดิม 700 กิโล
  แคลอรี่ต่อวัน (ถ้าเดิมเคยได้รับ 2000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน  จะเหลือ 2000-700=1300 กิโล
  แคลอรี่ต่อวัน)

 • ในกลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการออกกำลังกาย  ก็จะต้องออกกำลังกายให้ใช้พลังงานมากขึ้น
  อีก 700 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

 • ในกลุ่มที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ก็จะออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักให้คงที่

 • ในกลุ่มควบคุมก็จะคงรับประทานอาหารเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้อาสาสมัครกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน โดยที่ไม่อนุญาตให้ใช้วิตามิน  หรือ
อาหารเสริมใดๆ  อาสาสมัครจะได้รับการสอนให้รู้จักเลือกอาหารและออกกำลังกายเพื่อควบคุม
พลังงานให้ได้ตามกลุ่มและให้บันทึกรายการอาหารเพื่อให้นักโภชนาการตรวจสอบ

ในกลุ่มที่มีการออกกำลังกายจะให้ออกกำลังกายโดยการใช้เครื่องลู่วิ่งออกกำลังกายเป็นระยะเวลา
12 สัปดาห์  โดยแต่ละครั้งจะพยายามให้ได้ระยะทางเทียบเท่ากับการใช้พลังงาน 700 กิโลแคลอรี่

ผลลัพธ์

 • น้ำหนักลดลงไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการควบคุมอาหาร กับกลุ่มที่ใช้วิธีการ
  ออกกำลังกายเพื่อให้พลังงานลดลงในปริมาณเท่าๆกัน  แต่ว่าการเผาผลาญในกลุ่มที่
  ออกกำลังกายมีมากกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการควบคุมอาหาร  

 • และอัตราการเผาผลาญขณะพัก กลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการออกกำลังกายก็ยังเผาผลาญ
  มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีการออกกำลังกาย    ส่วนความดันโลหิตไม่แตกต่างในแต่ละกลุ่ม

 • ไม่ว่าจะใช้วิธีการลดน้ำหนักโดยการควบคุมน้ำหนัก หรือออกกำลังกายก็ไม่แตกต่างกัน
  มากราวๆ 8% ของน้ำหนักตัว (7.4 กิโลกรัมในกลุ่มควบคุมอาหาร  และ 7.6 กิโลกรัมใน
  กลุ่มออกกำลังกาย)  แต่แตกต่างกันชัดเจนในกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายและไม่ควบคุมอาหาร
  (กลุ่มควบคุม)

 • ในกลุ่มที่ออกกำลังกาย  แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงหรือไม่  การทำงานของหัวใจจะดีกว่าใน
  กลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

 • ไม่ว่ากลุ่มที่ลดน้ำหนักโดยใช้วิธีการอดอาหาร หรือใช้วิธีการออกกำลังกาย ปริมาณของ
  ไขมันลดลงครับ  แต่ว่าในกลุ่มที่ออกกำลังกาย ปริมาณของไขมันจะลดลงมากกว่า

 • ในกลุ่มที่ลดน้ำหนักโดยใช้วิธีการควบคุมอาหาร จะเสียมวลกล้ามเนื้อมากกว่า   แต่ไม่เสีย
  มวลกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ออกกำลังกาย

 • ในกลุ่มลดน้ำหนักด้วยวิธีออกกำลังกาย รอบเอวจะลดลงไม่แตกต่างจากการใช้วิธีการ
  ควบคุมอาหาร  แต่ว่ารอบเอวลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลัง
  กายและไม่ได้ควบคุมอาหาร (กลุ่มควบคุม)

 • ในกลุ่มที่ออกกำลังกาย (แม้ว่าน้ำหนักไม่ลดลง)  ก็ยังมีรอบเอวลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
  ควบคุมอาหาร และไม่ได้ออกกำลังกาย   แต่น้อยกว่ากลุ่มที่พยายามให้น้ำหนักลดลง

การศึกษานี้จะแสดงให้เห็นครับว่าการออกกำลังกาย ช่วยลดไขมันโดยรวมและช่วยการทำงาน
ของหัวใจ  มากกว่าการใช้วิธีการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว  และการออกกำลังกาย แม้ว่า
น้ำหนักจะไม่ลดลง ก็ยังมีประโยชน์ สามารถลดไขมันที่พุงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการทำ
งานของหัวใจครับ

อ้างอิง
Reduction in Obesity and Related Comorbid Conditions after Diet-Induced Weight Loss or
Exercise-Induced Weight Loss in Men A Randomized, Controlled Trial  :Ann Intern Med. 2000
Jul 18;133(2):92-103.
Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี