ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
คุณควรรับประทานอาหารที่มีสัดส่วน ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรตเท่าใด

มีข้อถกเถียงกันครับ ระหว่างสัดส่วนของอาหารแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันในการลด
น้ำหนัก  ผมหมายถึงสัดส่วนระหว่าง ไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตครับ    มีการทดลองมากมาย
ที่พบว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ  โปรตีนสูง (เช่น Atkins' Diet ) ช่วยให้ลดน้ำหนักที่3-6 เดือนได้
มากกว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ  แต่หลังจากนั้นในระยะยาวไม่แตกต่างกัน

ในทางตรงกันข้าม มีบางการศึกษาครับที่พบว่าการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง- ไขมันต่ำ
มาก ช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตปานกลาง- ไขมันต่ำ    มีการ
ศึกษาที่พบว่าการรับประทานอาหารไขมันต่ำช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าการรับประทานอาหารแบบ
ไขมันปานกลาง  และก็มีการศึกษาที่พบว่าการรับประทานคาร์โบไฮเดรตต่ำลดน้ำหนักได้ดีกว่าการ
รับประทานอาหารไขมันต่ำ

มีการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารโปรตีนสูง หรือโปรตีนต่ำก็ไม่แตกต่างกัน

คำถามครับ  คนอ้วนควรรับประทานอาหารที่มีสัดส่วนอย่างไร ?  

มีการศึกษาหนึ่งครับที่ให้อาสาสมัครที่อ้วน 811 ราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รับประทานอาหารที่มี
สัดส่วนพลังงานจากไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตดังต่อไปนี้ครับ

 • กลุ่มที่ 1 ไขมัน 20%  โปรตีน 15% คาร์โบไฮเดรต 65% (ไขมันต่ำ  โปรตีนปานกลาง)
 • กลุ่มที่ 2 ไขมัน 20%  โปรตีน 25% คาร์โบไฮเดรต 40% (ไขมันต่ำ  โปรตีนสูง)
 • กลุ่มที่ 3 ไขมัน 40% โปรตีน 15%  คาร์โบไฮเดรต 45%(ไขมันสูง  โปรตีนปานกลาง)
 • กลุ่มที่ 4 ไขมัน 40% โปรตีน 25% คาร์โบไฮเดรต 35% (ไขมันสูง  โปรตีนสูง)

โดยที่ส่วนประกอบของอาหารแต่ละกลุ่มใช้เหมือนกัน แต่ใช้สัดส่วนที่ต่างกัน และเปรียบเทียบ
ระหว่างไขมันสูง - ไขมันต่ำ ,  โปรตีนสูง- โปรตีนต่ำ   และเปรียบเทียบระหว่างคาร์โบไฮเดรตสูง-
คารโบไฮเดรตต่ำ  โดยที่มีไขมันอิ่มตัวที่ต่ำไม่เกิน 8% และให้ได้ใยอาหารอย่างน้อย 20 กรัมต่อวัน  
โคเลสเตอรอลน้อยกว่า 150 มิลลิกรัมทั้งสี่กลุ่ม

อาสาสมัครทั้งสี่กลุ่มจะได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอว  และอาสาสมัครจะได้รับแบบสอบถาม
ถึงอาการ เช่น ความหิว  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  ก่อนเริ่มการทดลอง และที่ 6 เดือน - 2 ปี    

อาสาสมัครจะถูกเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล  อินซูลิน เพื่อมองหาภาวะแทรกซ้อนจากความ
อ้วน เช่นไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  

ผลปรากฎครับว่าระยะเวลา 6 เดือน  อาสาสมัครในแต่ละกลุ่มลดน้ำหนักลงเฉลี่ยได้ 6 กิโลกรัม  
(ประมาณ 7% ของน้ำหนักตัว)

หลังจากนั้นอีก 2 ปี  น้ำหนักที่ลดลงพอๆกันทั้งในกลุ่มที่รับประทานโปรตีน 15% และในกลุ่มที่
รับประทานโปรตีน 25% ครับ

และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่รับประทานคาร์โบไฮเดรต 65% และในกลุ่มที่รับประทาน
คาร์โบไฮเดรต 35%  นั้นก็ไม่แตกต่างกัน  

น้ำหนักที่ลดลงเร็วมากกว่าในกลุ่มที่รับประทานไขมันต่ำ ในขณะที่การรับประทานโปรตีนที่มาก
ขึ้นก็ช่วยให้น้ำหนักลดลงได้เร็วกว่าด้วยเช่นกัน
แต่ท้ายที่สุดไม่แตกต่างกันในระยะยาว

ทีนี้มาดูความเสี่ยงของอาหารในแต่ละกลุ่มกันบ้างครับ

 • ในกลุ่มที่ 1 นั้นสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) ได้มากกว่าในกลุ่มที่ 4 (5%
  ต่อ 1%)  (อาหารไขมันต่ำ ลดระดับโคเลสเตอรอลได้มากกว่า อาหารไขมันสูง)

 • ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม

 • ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่ 1 สามารถช่วยลดระดับอินซูลินลงได้  โดยเฉพาะอาหารโปรตีนสูง

 • ความดันโลหิตไม่แตกต่างระหว่างกลุ่ม

ผลข้างเคียง

ไม่แตกต่างระหว่างกลุ่ม  แต่ในกลุ่มที่รับประทานโปรตีนปานกลาง-สูงจะพบว่ามีโปรตีนปนออกมา
ในปัสสาวะ

สรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ครับ

ในการลดน้ำหนัก สัดส่วนระหว่าง ไขมัน โปรตีน  คาร์โบไฮเดรตเท่าใด   อาจไม่มีผลในการลด
น้ำหนักในระยะยาว  การรับประทานอาหารไขมันต่ำ หรือ โปรตีนสูงมากขึ้น  อาจช่วยให้ลดน้ำหนัก
ลงได้ในระยะเวลาสั้นๆ  แต่ท้ายที่สุดนั้นในระยะยาวอาจไม่แตกต่าง   
 แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าในการ
ลดน้ำหนักคือ การควบคุมแคลอรี่ให้ได้ต่างหากครับ

แต่ว่าสิ่งที่กำหนดว่าคุณควรรับประทานอาหารเช่นใด  ให้มาดูเรื่องความเสี่ยงกันดีกว่าครับ   อาหาร
ไขมันต่ำช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลได้มากกว่าอาหารไขมันสูง   ตรงนี้คือ กุญแจครับ    ความอ้วน
ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักที่เกิน  แต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพด้วย  ดังนั้นคุณควรรับประทานอาหารที่มี
ไขมันให้น้อยลงด้วยครับ

และนอกจากนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวาน  การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงจะทำให้ระดับ
น้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นด้วยครับ

อาหารประเภทโปรตีน กับอาหารประเภทไขมันค่อนข้างจะแยกกันยากครับ  เพราะการรับประทาน
โปรตีนมากขึ้นก็ย่อมหมายความว่าคุณจะได้รับไขมันอิ่มตัวจากสัตว์มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ประเด็นคือคุณไม่ควรรับประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งแบบสุดโต่ง  เพราะการ
รับประทานอาหารไขมัน โปรตีน หรือคาร์โบไฮเดรตแบบสุดโต่งเกินไป  ไม่ช่วยให้คุณลดน้ำหนัก
ได้ในระยะยาว

 • อาหารคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำ  ย่อมหมายถึงคุณรับประทานอาหารไขมัน-โปรตีนสูงขึ้น  ผลคือ
  ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดของคุณก็จะสูงขึ้น

 • อาหารคาร์โบไฮเดรตสูง  ทำให้ระดับอินซูลินในเลือดสูงขึ้น

 • อาหารไขมันสูง  แน่นอนครับ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดก็จะสูงขึ้น

 • อาหารโปรตีนสูง  ก็ย่อมที่จะมีไขมันสูง และจะทำให้คุณมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดที่สูง
  ขึ้น

ดังนั้นผมแนะนำ สัดส่วนของอาหารที่สมดุล คือ กุญแจ ในการลดน้ำหนักแลุะสุขภาพที่ดีครับ

ในการลดน้ำหนัก  ไม่ใช่แค่น้ำหนักตัวเท่านั้นครับ  คุณยังต้องกำจัดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อหัวใจ
ของคุณด้วยครับ


อ้างอิง
Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates
์NEJM Volume 360:859-873  February 26, 2009
Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี