ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
  และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี
นโยบายพิทักษ์ ความเป็นส่วนบุคคล ( อัพเดท 17/8/50 )
TFT ได้กำหนดนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล  และอธิบายว่า TFT จะจัดการกับ
ข้อมูลส่วนบุคลอย่างไรในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ออนไลน์

คำจำกัดความ
•        TFT หมายถึง thaifittips
•        อ้วนศาสตร์ หมายถึง ebook ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ TFT
•        สินค้า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง อ้วนศาสตร์
•        Website นี้ หมายถึง  www.thaifittips.com
•        ผู้เยี่ยมชม หมายถึง ผู้ที่มาเยี่ยมชม website  www.thaifittips.com
•        ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ email รวมไปถึง ipaddress
แก่ thaifittips
•        ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่สั่งซื้อ “อ้วนศาสตร์”

การเก็บข้อมูล
ในการใช้ TFT หรือในการใช้ผลิตภัณฑ์ อ้วนศาสตร์  และบริการของ TFT อื่นใด จะ
ต้องขอแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการ  ถ้าผู้เยี่ยมชมไม่เห็นด้วย กรุณาอย่าใช้ website นี้

TFT อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง TFT จะ
เขียนวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในข้อตกลงที่ข้างบนสุดหน้านี้  และจะแจ้ง
ให้ทราบผ่าน emailเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  ในสถานการณ์บางอย่างTFT อาจ
จำเป็นต้องละเมิดข้อตกลงนี้ เช่น มีการละเมิดกฎหมาย  หรือมีการข่มขู่ ประทุษร้ายต่อ
ร่างกาย และตัวบุคคล หรือ เป็นคำสั่งของศาล  TFTอาจจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับ
ทางการ

ลูกค้าที่ต้องการยกเลิกการเก็บข้อมูลสามารถกระทำได้โดยการส่ง email มาที่
unsubscribe@thaifittips.com  โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณทำ  TFT จะยกเลิกการรับประกันใน
สินค้าและบริการที่ลูกค้าได้สั่งซื้อจากTFT  

ความรับผิดชอบต่อข้อมูล
TFT จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้  เวลาที่คุณให้ข้อมูล  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ , ที่อยู่
email ,และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่  IP address ,OS, Browser, Domain
name ,URL ,เวลาที่คุณเข้าสู่ website (ถ้ามี)

TFT จะปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ และจะไม่ให้ข้อมูลนี้จากใครนอกจาก
ทางการ หรือศาลสั่ง  จะไม่ขายหรือให้แก่บุคคลที่ 3 ไม่ว่ากรณีใดๆ  ไม่ว่าจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ TFT อย่างไร

จุดมุ่งหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
TFT จะเก็บข้อมูลส่วนบุคลเพื่อ
1.        เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า
2.        เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และwebsite ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3.        เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ
4.        เพื่อให้ลูกค้าเข้าสู่หน้าwebsiteส่วนที่สงวนไว้เฉพาะสำหรับลูกค้า
5.        เพื่อระบุความเป็นบุคคลว่าควรจะส่งสินค้าและบริการได้อย่างไรให้เหมาะกับ
ความต้องการของบุคคล
6.        เพื่อเก็บบันทึกและส่งบิลเก็บเงิน
7.        เพื่อเก็บไว้สำหรับคำขอจากทางการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในกรณีศาลสั่ง
8.        เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์
9.        เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของ website

TFT จะใช้ ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์ตลาดและการโฆษณา

ในกรณีที่ TFT จ้างบริษัทเพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ TFT อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลและข้อคิดเห็น เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของท่าน
แต่เราจะจำกัดสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

TFT จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อสำหรับระบุตัวบุคคลเท่านั้น
เมื่อคุณแวะเยี่ยมชม website จะมี cookie วางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ  และ TFT จะ
ใช้ cookie เพื่อทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หรือใช้บริการไปแล้วหรือไม่  เพื่อไม่ให้
TFT นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซ้ำซ้อน

กระบวนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
TFT จะไม่ขาย หรือให้เช่า หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับใคร  ยกเว้น
1.        ผู้ที่มีฐานะเป็นผู้แทนของคุณ หรือผู้ที่คุณให้สิทธิในการเป็นผู้แทนของคุณ
2.        ลูกจ้างของ TFT  ที่ปรึกษา  ผู้ร่วมธุรกิจ  ผู้ให้บริการรายอื่น  
3.        ทางการ หรือผู้ที่มีอำนาจศาลสั่งให้เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้ในประเทศไทย  

ภายหลังจากที่คุณยกเลิกการรับข่าวสารจาก TFT  TFT จะยังคงเก็บรักษาข้อมูลจาก
คุณไว้อยู่  แต่จะเก็บไว้ในกรณีจำเป็นเพื่อยืนยันการเสียภาษีของ TFT ว่าถูกต้อง

การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคล
TFT จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีที่สุด