ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
    และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
สารสกัดจากถั่วขาว (Phaseolamin)

ส่วนประกอบของอาหารเสริมที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้คือกลุ่มของการ
ใช้เอนไซม์ซึ่งสกัดการย่อยแป้งครับ  ในกลุ่มนี้ก็มีสารสกัดจากถั่วขาวด้วยเช่นกัน

สารสกัดจากถั่วขาวหรือ ฟาซีโอลามิน ( Phaseolamin ) เป็นสารที่บริษัทอาหารเสริม
คาดหวังว่าจะเป็นสารที่ยับยั้ง แอลฟา-อไมเลสครับ ซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนและทำ
หน้าที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสก่อนที่จะดูดซึม  ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์นี้จึง
เป็นความคาดหวังว่าน่าจะทำให้ร่างกายดูดซึมแป้งน้อยลงครับ

เป็นความจริงหรือที่การยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งจะทำให้เราดูดซึมแป้งและ
น้ำตาลน้อยลงและทำให้เราผอมลง ?

เคยมีการทดลองในหนูครับ
 เปรียบเทียบกับระหว่าง หนูที่ไม่ให้สารที่ยับยั้งเอนไซม์ ,
หนูที่ให้สารที่ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งได้มากถึง 50% เปรียบเทียบกับ หนูที่
ให้สารที่ยับยั้งเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งได้ถึง 100%

โดยให้รับประทานอาหารเหมือนๆกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างใน
เรื่องของน้ำหนักของหนูแต่ละกลุ่ม  แต่ว่าหนูทั้ง3 กลุ่มมีการขับถ่ายสังกะสีและ
ทองแดงไม่เท่ากัน โดยหนูที่ได้รับสารที่ยับยั้งเอนไซม์มากก็จะสูญเสียสังกะสีและ
ทองแดงไปกับอุจจาระไปมากกว่าครับ

แล้วก็มีอีกการทดลองซึ่งทำในสุนัข 8 ตัว   แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกให้รับประทาน
สารที่ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลส 1.5 กรัม  อีกกลุ่มไม่ให้ครับ  เป็นระยะเวลานาน 9
สัปดาห์  โดยให้รับประทานอาหารเหมือนๆกัน    

แม้ว่าจะมีแป้งหลงเหลือที่ไม่ได้ถูกย่อยเหลือมาถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย และพบว่าแป้ง
ดูดได้น้อยกว่าในกลุ่มที่ให้สารที่ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลส   พบว่าน้ำหนักของสุนัขไม่
แตกต่างกันเลยครับ     แต่ช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้เท่านั้น

อีกการทดลองครับ เป็นการทดลองโดยใช้สารสกัดจากถั่วขาว ไม่พบว่าสารสกัดจาก
ถั่วขาวช่วยในเรื่องของการป้องกันการย่อยและการดูดซึมของแป้งในมนุษย์

การทดลองนี้ทำโดยการให้รับประทานแป้ง 100 กรัม(400 กิโลแคลอรี่) แล้ววัด
แคลอรี่ที่หลงเหลือมากับอุจจาระครับ  

ถ้าสารสกัดจากถั่วขาวสามารถยับยั้งการย่อยและการดูดซึมของแป้งได้จริง  ต้องมีส่วน
ที่เป็นแป้งติดมากับอุจจาระถูกต้องไหมครับ  

แต่ผลการทดลองนี้สรุปว่า สารสกัดจากถั่วขาว ไม่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการย่อย
และการดูดซึมของแป้งครับ เพราะว่าแทบจะไม่เหลือแคลอรี่จากแป้งปนมากับ
อุจจาระเลย

มีการทดลองที่นำคนอ้วน 50 คน เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากถั่วขาว 1500
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (สังเกตนะครับว่าใช้ปริมาณที่สูงมาก) กับไม่ได้รับ (ได้เป็นยา
หลอก)  เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากถั่วขาวลดน้ำหนักได้ประมาณ 1.7 กิโลกรัม และ
กลุ่มที่ไม่ได้รับลดน้ำหนักได้ประมาณ 0.7 กิโลกรัม  ร่วมกับมีระดับไขมันไตรกลีเซอ
ไรด์ในเลือดที่ลดลง  

แต่ว่าน่าเสียดายครับ  การทดลองนี้กลับไม่มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป  ซึ่งการทดลองนี้ควรมีกลุ่มตัวอย่างสัก 150 คนครับ
การทดลองนี้จึงมีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ

การทดลองนี้ครับ  เป็นการทดลองนำอาสาสมัครมา 60 คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
ได้รับสารสกัดจากถั่วขาว 445 มิลลิกรัมก่อนอาหารมื้อที่มีแป้งมาก  อีกกลุ่มหนึ่งได้รับ
ยาหลอก (ไม่ได้รับ)  แล้วให้รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ควบคุมแคลอรี่ให้
ได้ประมาณ 2000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน  ผลปรากฎว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากถั่วขาว
สามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 2.9 กิโลกรัม ซึ่งลดน้ำหนักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไม่ได้รับ 0.3 กิโลกรัม

ให้ระวังครับ การทดลอง  2 ครั้งหลังนี้ใช้อาหารเสริมยี่ห้อ "Phase 2" ซึ่งมี
ส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากถั่วขาว เช่น  แคลเซียมฟอสเฟต 20% เซลลูโลส 10%   
vitamin B3 7% โครเมียมพิโคลิเนต 0.5 มิลลิกรัม ครับ   ดังนั้นผลลัพธ์อาจไม่ใช่จาก
สารสกัดจากถั่วขาวเพียงอย่างเดียว

และจุดที่ให้สังเกตอีกข้อครับ คือเรื่องสารสกัดจากถั่วขาว จากการทดลองจะใช้
ปริมาณสารสกัดจากถั่วขาวไม่ต่ำกว่า 445 มิลลิกรัมครับ  ซึ่งแปลว่าถ้าใช้สารสกัดจาก
ถั่วขาวในปริมาณที่น้อยกว่านี้อาจไม่ได้ผล   และทำให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

คุณไม่มีทางรู้หรอกครับว่าอาหารเสริมที่คุณรับประทานอยู่ใช้สารสกัดจากถั่วขาวมาก
เท่าไหร่  เพราะบริษัทอาหารเสริมส่วนใหญ่ไม่เคยเขียนปริมาณของส่วนประกอบไว้
บนฉลาก    คุณอาจได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอสำหรับการลดน้ำหนักก็ได้ครับ

มีการทดลองหนึ่งทำในสิงหาคม 2007 นำอาสาสมัคร 25 คนที่อ้วน มาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งให้สารสกัดจากถั่วขาว 1000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง  อีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้ แล้ว
ให้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายพอๆกัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  ก็พบว่าน้ำหนัก
ลดลงไม่แตกต่างกัน นั่นคือสารสกัดจากถั่วขาวอาจไม่มีประโยชน์ในการที่จะช่วย
ควบคุมน้ำหนัก

เอาล่ะครับ ถึงตอนนี้ผมสรุปว่าสารสกัดจากถั่วขาวยังมีข้อมูลที่ยังขัดแย้งกันอยู่  มีทั้ง
ข้อมูลที่สนับสนุนและคัดค้านครับ และส่วนใหญ่คัดค้านครับ

คุณว่ามีอะไรแปลกๆไหมครับ  คุณรับประทานอาหารประเภทแป้งเข้าไป  แล้วก็
รับประทานอาหารเสริมเพื่อยับยั้งมัน

ถ้าคุณต้องเสียเงินเพื่อซื้ออาหารเสริมสำหรับการยับยั้งการย่อยและดูดซึมแป้งแล้วล่ะก็  
ทำไมคุณจึงไม่ลดปริมาณอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่คุณรับประทานลงล่ะครับ  
หรือเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวซ้อมมือ ใยอาหารจะช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมน้ำตาล
ให้ช้าลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  น่าจะเป็นหนทางเลือกที่ดีกว่า ประหยัดกว่า และส่งผล
ต่อสุขภาพได้มากกว่าด้วยครับ


ดังนั้นคุณแค่เพียงแค่ควบคุมอาหารและออกกำลังกายก็เพียงพอแล้วครับ


อ้างอิง
-Commercial soybean starch blocker consumption: impact on weight gain and on copper, lead and
zinc status of rats.Umoren J, Kies C. 1: Plant Foods Hum Nutr. 1992 Apr;42(2):135-42
-1995 Apr;108(4):1221-9. Effect of a wheat amylase inhibitor on canine carbohydrate digestion,
gastrointestinal function, and pancreatic growth.
-N Engl J Med. 1982 Dec 2;307(23):1413-6. Starch blockers--their effect on calorie absorption from a
high-starch meal.
-2007 Jan 24;4(1):45-52.  A Dietary supplement containing standardized Phaseolus vulgaris extract
influences body composition of overweight men and women.
-Altern Med Rev. 2004 Mar;9(1):63-9. Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical
trial using Phase 2 brand proprietary fractionated white bean extract.
-Altern Ther Health Med. 2007 Jul-Aug;13(4):32-7.Blocking carbohydrate absorption and weight
loss: a clinical trial using a proprietary fractionated white bean extract.

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ใน
เรื่องวิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2
สัปดาห์ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี